print logo

2003

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Sosiobiologi er et fagfelt så minelagt med kontrovers at de aller fleste ikke våger annet enn å trå uhyre varsomt når temaet kommer opp. Biologer og samfunnsvitere skyter vilt på hverandre uten nødvendigvis å treffe noe eller noen, men også innenfor biologien finnes uenigheter omkring sosiobiologi.

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Det er i år 50 år siden arvestoffets oppbygging ble avdekket. Beskrivelsen av DNA-strukturen er en av det forrige århundrets største vitenskapelige oppdagelser. Professor Wenche Blix Gundersen har fulgt utviklingen av genetikken siden 1950-tallet, men for henne har det vært mange revolusjoner underveis.

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Etter at miljøkritikeren Bjørn Lomborg ble dømt for brudd på god vitenskapelig skikk av det danske Utvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighet (UVVU), kommer debatten hit. Trenger vi et slikt utvalg i Norge? Blir det i så fall en inkvisisjon mot politisk ukorrekte forskere? Eller er det nødvendig med en objektiv instans for å avsløre juks i forskningen

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Den norske professoren, Sven Verner Furberg, spilte en meget viktig rolle for utviklingen av DNA-strukturmodellen. Mens DNA-modellen ble publisert i 1953, hadde Furberg allerede i 1949 arbeidet med slike modeller.

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Biologen Iver Mysterud vil sette Darwins evolusjonslære på den akademiske dagsorden og forsøker å veilede oss gjennom faghistorie, begrepsanalyse, teori, empiri og faglige kontroverser i sin nye bok Mennesket og moderne evolusjonsteori.

Publisert 1. feb. 2012 12:05

Hvordan skal man avgjøre om et verk er vitenskapelig eller ikke? Og når er vitenskapelig uredelighet forsettelig? Med utgangspunkt i ”dommen” mot Bjørn Lomborg, diskuterer cand.real. Jan M. Döderlein hvilke problemer et eventuelt norsk uredelighetsutvalg står overfor.

Publisert 1. feb. 2012 12:04

Kan Norge regnes som den 51. amerikanske delstat? Eller er ”amerikaniseringen” av norske samfunnsforhold bare et resultat av prosesser som foregår i alle vestlige land? Dette forsøker samtidshistorikerne å gi svar på i prosjektet ”Amerika i våre hjerter?” som starter denne høsten.

Publisert 1. apr. 2003 00:00
– Akademikere må ikke tro at de lever i en annen verden enn folk flest, sier nobelprisvinneren Amartya Sen til Apollon. I snart et helt liv har han selv latt seg fascinere og brukt tiden til å studere menneskets rettigheter.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Vi liker å tro at vi lever i en del av verden hvor rike og mindre rike har samme tilgang på velferdsgoder som helse og medisin. Men slik er det ikke. En ny studie viser at forekomsten av kroniske sykdommer blant barn er høyere i familier der foreldrene har lav inntekt og lav utdanning. Det er også slik at de øverste sosiale lagene er de ivrigste brukerne av medisinsk ekspertise.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Helt fra opprettelsen av universitetet i 1811 var botanikken og zoologien viktige vitenskaper. Tidlig på 1900-tallet var det i disse fagene at kvinnelige forskere for alvor gjorde sin inntreden i akademia.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Globalisering er blitt et moteord og et begrep som skal omfatte mange verdensomspennende endringsprosesser. Men hvordan kommer globalisering til uttrykk i det lokale? Skjuler begrepet mer enn det forklarer? Og er globalisering egentlig noe nytt? Dette forsøker en gruppe sosialantropologer ved Universitetet i Oslo å finne ut.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
– Vitenskapelige framskritt har ført til at vi trenger ny forståelse av forholdet mellom kropp og sjel, mener filosofene Bjørn Ramberg og Olav Gjelsvik.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Organisasjonen Norsk Raudt Fe (NFR) er ein av etterkrigs-Noregs store suksessar. Ved å nyte godt av lojalitet frå bøndene og overvake så å seie kvar eineste norske ku, har NFR ein unik "storfedatabase" resten av kuverda drøymer om. Ei norsk ku er ikkje det ho ei gong var.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Sniker de kommersielle radio- og tv-kanalene seg unna sine forpliktelser som allmennkringkastere? Flere medieforskere mener ja og frykter at enkeltgrupper blir oversett når de kjøpesterke er den viktigste målgruppen.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Det moderne samfunnet er basert på et vitenskapelig verdensbilde. I norsk sammenheng er det Universitetet i Oslo som i snart 200 år har vært den viktigste leverandøren av vitenskapelig kunnskap og refleksjon. Når en gruppe forskere nå skriver universitetets historie på nytt, er det nettopp for å undersøke en nøkkelinstitusjon i utviklingen av det norske samfunnet.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Det er i år 60 år siden Universitetet i Oslo ble stengt av nazistene og studentene arrestert. Jorunn Sem Fure undersøker nå nærmere hva som skjedde på universitetet før og under okkupasjonen.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Pedagogikk er sett på som et av de mest sentrale forskningsbaserte styringsredskapene i samfunnet. I Norge har Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo en særstilling innenfor den pedagogiske vitenskapen.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
De forskjellige språkfagene ved universitetet har tradisjonelt hatt lite med hverandre å gjøre. Men forskningsprosjektet SPRIK fordrer språklig samarbeid, noe som gir både bedre forskning og bedre miljø.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
CAPE TOWN: Akademia talte ikke med én stemme under apartheid: Noen hevet sine kritiske røster og kjempet imot. Noen tidde ganske stille. Og noen bifalt systemet høylytt. Ti år er gått siden raseskilleregimet rådet. Hvilken rolle spiller akademikerne i oppbyggingen av det nye Sør-Afrika?
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Kan samfunnsforsking medverke til demokratisering i eit land som Indonesia? Ja, meiner professor i statsvitskap, Olle Törnquist, som samarbeider tett med Indonesias demokratirørsle for å kaste lys over problema med demokratiutviklinga der.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Debatten har rast fra den første studentuniformen i 1820 til studentlua døde stille ut etter 1968: Skal studenten skille seg fra øvrige samfunnsborgere med ytre kjennetegn?
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er både en forskningsinstitusjon ved Universitetet i Oslo og et overvåkingsorgan for menneskerettighetene i Norge. Ved senteret deltar jurister, samfunnsforskere og humanister i en rekke tverrfaglige forskningsprogrammer om betydningen av menneskerettighetene.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
Økologer, statistikere og genetikere i nært samspill. Det er hovedideen bak det nyopprettede Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES ved Biologisk institutt.
Publisert 1. apr. 2003 00:00
– Vitamin A er kanskje det vitaminet som har flest og mest grunnleggende funksjoner i cellene. Vitaminet er livsnødvendig, men på en annen side giftig i større doser, sier biokjemiker og professor Rune Blomhoff ved Institutt for ernæringsforskning.
Publisert 1. mar. 2003 00:00
Fire ulike forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo har engasjert seg i afrikansk språkforskning. Satsingen skyldes først og fremst at mange barn i Afrika får ødelagt skolegangen fordi undervisningen foregår på språk som elevene ikke mestrer.