Ut på tur ...

Det er en vedtatt sannhet for nordmenn at en tur i naturen er bra for sjel og sinn. Professor Gunnar Tellnes lever etter denne sannheten. Nå vil han skaffe oss kunnskap om effektene av natur og kultur på vår helse.

I disse omgivelsene skal professor Gunnar Tellnes og hans medarbeidere gi Asker-beboerne og andre bedre helse og bedret livskvalitet (foto: Ståle Skogstad)

Et senter for natur, kultur og helse er under oppbygging på Sem i Asker kommune. Bak prosjektet står professor i trygdemedisin, Gunnar Tellnes. Senteret skal drive undervisning, formidle holdninger og tilrettelegge for forskningsprosjekter. Tellnes mener at denne formen for senter er nærmere akademiets opprinnelige idé enn dagens universitet.

I Platons akademi skulle diktere, filosofer, kunstnere, vitenskapsmenn og politikere få en felles møteplass. Med senteret i Asker forsøker vi å gjenskape noe av dette. Vi vil skape en tverrfaglig møteplass for forskere og lokalbefolkning, forteller Tellnes. Han vil ha universitetsfolk ut i felten for å erkjenne de problemstillingene som er viktige forskningsoppgaver i vår tid.

Visjonen for Natur, Kultur og Helse (NaKuHel)-senteret er å etablere en felles arena for helhetstenkning. Offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og forskere skal samarbeide for å nå felles mål. Målet er bedre helse, miljø og livskvalitet. Visjonen er en del av vedtektene for stiftelsen NaKuHel, som ble etablert i november 1994.

Ideen til senteret fikk Tellnes da han var distriktslege på Værøy i Røst. Distriktslegene har alltid hatt som hovedoppgave å forebygge sykdom i lokalsamfunnet. De skal sørge for at drikkevannet er rent, at kostholdet er bra og at boligene er sunne. Dette er grunnleggende i et lands folkehelse. Men som distriktslege så jeg helt andre helseproblemer som hovedutfordringen i vår tid. Sosialmedisinske og psykososiale problemer finnes til tross for at nordmenn nå har bra boliger. Vi må prøve å finne andre metoder som kan forebygge dagens helseproblemer.

Ildsjeler søkes

Senteret i Asker er foreløpig i en etableringsfase. Om lag 40 personer, forskere og lokalbefolkning er engasjert hittil. Rektor Nils Kolstad ved Norges landbrukshøgskole stiller lokaler til disposisjon for prosjektet.

Men det er en krevende fase vi er inne i. Særlig er det tidkrevende å skaffe økonomisk støtte, sier Tellnes. Tanken er å begynne i Asker og siden få ideen til å spre seg til andre kommuner. Et senter for natur, kultur og helse planlegges også av lokalbefolkningen i området rundt Baroniet Rosendal i Kvinnherad.

Når folk nå er opptatt av miljøspørsmål, ønsker de seg et nærmere forhold til naturen. Vi må ta tak i miljøinteressen når den er her. Så kan vi kanskje gjøre noe med folks levesett. Mange av dem som vokser opp i vår tid, ser ikke naturen, lokalhistorien og kjenner ikke landskapet de lever i. Jeg er redd de får en litt gal oppfatning av hva som er viktige verdier for livskvalitet i hverdagen.

Ligger det en holistisk tankegang bak prosjektet?

Begrepet holisme er litt uglesett innen medisinen. Jeg kaller det for helhetstenkning. Jeg ser mennesket som et samspill mellom kropp, følelser og intellekt. Mennesket er en del av sitt fysiske og sosiale miljø, og senteret skal få folk til å samarbeide på tvers av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, yrke og samfunnsposisjon.

Et forskningssenter

Even Lærum, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, leder senterets seksjon for forskning og fagutvikling. Seksjonen består av en tverrfaglig gruppe i samfunnsmedisin. Det overordnede mål for senteret, og for forskningsgruppen, er å bringe fram forskningsprosjekter som er relevante for de tre hovedområdene natur, kultur og helse.

Lærum har sett at det er blitt mer «desentralisert» forskning de siste femti årene, også i medisin. Blant annet finnes det flere forskningsstasjoner i lokalmiljøet.

Jeg tror dette vil gi verdifulle supplementer til sentralisert forskning. Hovedtanken bak dette prosjektet er at det skal tuftes på nær- og lokalmiljøet. Det skal både være forebyggende og kunne brukes i behandlingen av trygdede og pasienter med belastningslidelser og psykiske lidelser. Vi vil utnytte folks egne ressurser og muligheter til å mestre helseproblemer.

Lærum håper å etablere en tverrfaglig forskningsgruppe knyttet til NaKuHel-senteret.

Vi kan trenge sosiologer, statistikere, psykologer og flere andre forskere. Senteret er ikke bare knyttet til helse. Her kan noen for eksempel undersøke hva naturen kan gi oss av opplevd livskvalitet. Eller finne ut om det kan være en sammenheng mellom lav grad av sykelighet og høy grad av kulturaktivitet i lokalmiljøet. Og landbrukshøgskolens folk kan blant annet tenke seg å se på betydningen av grønne planter på jobben.

Med base i nærmiljøet

For å bevare det vakre kulturlandskapet er området rundt Semsvannet opprettet som landskapsvernområde, med de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som gir landskapet sitt særpreg. Hvert år kommer grupper av skoleelever og studenter for å se på plante og dyrelivet på Sem og for å studere fossiler. I disse omgivelsene skal Tellnes og hans medarbeidere gi Asker-beboerne bedre helse og bedret livskvalitet.

Ett av målene er å opprette et informasjonssenter med utgangspunkt i treenigheten natur, kultur og helse. Direktoratet for naturforvaltning har opprettet såkalte naturhus i noen kommuner, og flere er under planlegging. Samtidig arbeider Riksantikvaren med liknende sentre for lokal kulturinformasjon. I Asker vil Tellnes slå det sammen i ett senter, der det også informeres om virkningene en tur i skogen eller i kunstgalleriet har på vår helse.

Senteret for natur, kultur og helse har såvidt begynt å etablere seg, og mange oppgaver gjenstår før alt er klart. Men Even Lærum har tro på prosjektet.

Fordi vi har det nydelige området på Sem som utgangspunkt, fordi dette slår naturlig an i tiden, og fordi Gunnar Tellnes er en sta vestlending!

Lysten til å gå

«Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok.»

Søren Kierkegaard

Emneord: Samfunnsmedisin, sosialmedisin, Medisinske fag, Helsefag, Forebyggende medisin Av Anette B. Wollebæk
Publisert 1. feb. 2012 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere