Gift med to til seks menn

Over halvparten av alle ekteskapene i Panamdalen i Tibet er mellom én kvinne og flere menn. Fem ektemenn er ikke unormalt. Oppblomstringen av flermanneri er blitt langt vanligere de siste årene.

TIBETANSK FAMILIE: Kvinnen til venstre er gift med tre menn. Den ene kunne ikke være med da bildet ble tatt. Han var på jobb i byen. I midten står svigerforeldrene. Jenta i rød drakt er mennenes søster. Hun er nonne. Foto: Heidi Fjeld

Heidi Fjeld har nettopp tatt doktorgraden ved Sosialantropologisk institutt på Universitetet i Oslo, om polyandri i Tibet. Polyandri er betegnelsen på ekteskap mellom én kvinne og flere menn.

Mens fenomenet stadig er blitt sjeldnere andre steder i verden, som i India, Sri Lanka, Kamerun og blant indianerne i Nord-Amerika, er polyandri blitt den aller vanligste ekteskapsformen i Panam i Tibet. Panam er en 120 kilometer lang jordbruksdal med vel 40 små landsbyer i den sørlige delen av Sentral-Tibet.
Polyandri gjør det mulig å beholde den dyrkbare jorda intakt fra én generasjon til den neste. Ettersom alle sønnene
har lik arverett, måtte jorda ellers deles opp i mindre enheter hvis hver av sønnene skulle etablere seg på egen hånd. Som bonus får gården mye mannlig arbeidskraft, samtidig som foreldre, sønner og ugifte døtre kan bo sammen livet ut.

I landsbyen der Heidi Fjeld gjennomførte feltarbeidet sitt, var 57 prosent av alle ekteskapene mellom én kvinne og flere brødre. Fem ektemenn var ikke uvanlig. Seks ektemenn var dog av det sjeldne slaget.

FELTARBEID: Heidi Fjeld , som har tatt doktorgraden på flermanneri i Tibet ved Sosialantropologisk institutt, er den første utenlandske forskeren som har bodd hos en tibetansk familie på landsbygda i Tibet. Foto: Ståle Skogstad

– Det ideelle var tre ektemenn. Forklaringen er tredelingen av husholdets økonomiske virksomhet i denne delen av Tibet, forklarer Heidi Fjeld, som er den første utenlandske forskeren som har bodd hos en tibetansk familie på landsbygda i Tibet.

Hun har studert tibetansk i Lhasa og Oxford og har hatt flere lange feltarbeid, både i Panamdalen og i Lhasa. Hun har også jobbet tett sammen med tibetanske forskere ved Tibet Universitet.

Mannsdominans

Samfunnet i Panamdalen er mannsdominert. Kvinnene velger ikke ektemennene sine selv.

De fleste ekteskapene arrangeres av foreldrene. De tar individuelle hensyn og har klare oppfatninger om hvorvidt barna vil trives i et polyandrisk ekteskap. Vanligvis blir døtrene informert først mot slutten av ekteskapsforhandlingene. Når foreldrene vurderer flergifte til datteren sin, er det ikke uvanlig å informere henne tidligere i ekteskapsplanleggingen, slik at hun kan velge ekteskapsform.

– En kvinne fikk først tilbudet om å gifte seg med en velstående byråkrat i nærmeste by, men valgte et polyandrisk ekteskap med tre brødre i en landsby fordi hun foretrakk å bo på bygda.

Selv om både menn og kvinner foretrekker polyandri, er det bred enighet om at denne formen for ekteskap
krever mye av kvinnen.

– Kvinnen må ha gode samarbeidsevner og sette felles mål foran seg selv. Dette er viktige verdier også i buddhismen. De kvinnene som kan håndtere fem til seks menn, har høy status og blir sett på som gode og sjenerøse mennesker, forteller Heidi Fjeld.

Mens en datter vanligvis bare kan velge om hun vil gifte seg med én eller flere menn, kan eldstesønnen også velge hvem han vil gifte seg med.

Bruden velges ofte fra landsbyer i nærheten. Hun må ikke være i slekt. Alderen hennes skal helst være mellom den eldste og nesteldste ektemannen.

FLERE EKTEMENN: Kvinnen er gift med begge mennene. De er brødre. Foto: Heidi Fjeld

Når foreldrene til brødreflokken har funnet en potensiell brud, reiser faren og eldstesønnen på besøk til kvinnens familie. Så sjekker de om kvinnen er pen og flink til å servere te og om hun har et vinnende vesen med mild personlighet. For at de to mennene ikke skal bli avslørt, later de som om de kommer i et helt annet ærend. Dekkoperasjonene er mange. Noen kommer for å selge en sau.

– Det knytter seg mye spenning og moro til et slikt besøk, både fordi eldste-sønnen skal vurdere kvinnens utseende og vesen, men også fordi de to kan bli avslørt i sitt egentlige ærend. Mange kvinner forteller om besøk fra forkledde friere som lot som om de ikke kikket på dem.

Arrangement av ekteskap i Tibet er, som mange andre steder i verden, også en anledning for familier til å knytte nære bånd.

Eldstebror med makt

Faller kvinnen i smak, får småbrødrene beskjed, men de får likevel ikke se henne. Det er bare eldstebroren som representerer brødregruppen i ekte-skapsforhandlingene. Han har den dominerende posisjonen og skal bli det neste husholdsoverhodet etter faren sin, og organiserer derfor arbeidet innad og representerer husholdet utad i landsbyen. Denne posisjonen er tydelig fra søsknene er små. Eldstebrorens autoritet oppfattes derfor som naturlig.

Selv om brødreflokken er gift med den samme kvinnen, sover de på hvert sitt rom. Kvinnen sover enten på eget rom eller sammen med den eldste ektemannen.

– I de fleste tilfellene finner eldste ektemann og kona en ordning for fordelingen av det seksuelle samværet. Det anses som viktig at alle ektemennene er fornøyde og at fordelingen av sex er rettferdig. Ingen skal bli forfordelt.

Brødrene vet ikke med sikkerhet hvem som er far til hvilke barn.

– Biologisk farskap blir ikke ansett som viktig, verken av kvinnen eller mennene. Alle er fedre. Tibetanerne har flere ord for far. Den eldste faren kalles pala . Nesteldste far kalles achog . Og de yngre fedrene kalles for achung .

Overraskende nok fins det lite sjalusi mellom fedrene, selv om man i visse familier vet hvem som er den biologiske faren.

– Fedrene har kanskje sine favoritter blant barna, men disse kan ikke knyttes til det biologiske opphavet.

KVINNEOVERSKUDD: Ettersom flere menn deler én kvinne, er det et stort overskudd av ugifte kvinner. Mange blir nonner, mens andre forblir ugifte og steller i sine foreldres hus. Foto: Heidi Fjeld

Fritt valg

Skilsmisser forekommer. Som oftest skyldes skilsmissene konflikter mellom generasjonene. Forholdet mellom svigerdatter og svigermor er særlig problematisk.

Hvis kvinnen vil skille seg, må brød-rene betale henne lønn for den tiden hun har vært gift. Skilsmisser er likevel vanskelig, fordi skilte kvinner ikke har høy anseelse i det tibetanske samfunnet.

Brødrene kan fritt velge om de vil delta i ekteskapet. Ekteskapsformen er så fleksibel at de yngre brødrene kan melde seg inn og ut av ekteskapet etter hvert.

– I store polyandriske ekteskap er det ofte betydelig aldersforskjell mellom kona og den yngste mannen. Manglende interesse fra hans side blir møtt med forståelse. Det er derfor enkelt for ham å flytte ut. Det er et overskudd av ugifte kvinner, så det er alltid noen å gifte seg med.

Fordelen til kvinnen

Heidi Fjeld studerte polyandri ut fra kvinnenes synspunkt.

– Selv om polyandri er initiert av menn, er det viktig å forstå på hvilke måter kvinnene foretrekker polyand-ri. Mange kvinner mener de har en sterkere posisjon i polyandriske enn i monogame ekteskap. Det er helt logisk. Når en kvinne gifter seg, flytter hun inn til mannens eller mennenes familie. I monogame ekteskap er mannen hennes eneste forankring i et nytt liv. I det poly-
andriske ekteskapet kan hun alliere seg med flere, slik at overgangen til det nye husholdet blir enklere.

Arbeidsbyrden er stor på den tibetanske landsbygda. Bøndene har et hardt liv med skrinn jord.

– Med polyandriske ekteskap kan man derfor samle den mannlige arbeidskraften og få mer ut av jorda. Det ideelle er tre ektemenn. Én jordbruksarbeider, én gjeter og én som driver med handel eller jobber i bygningsbransjen utenfor landsbyen. Sistnevnte er blitt viktigere de siste årene etter at bøndene i Panam i større grad er innlemmet i den nasjonale pengeøkonomien.

TIBETANSK ORDTAK: “Samme hvor vill en kriger er, vil han trenge en medsammensvoren venn, samme hvor vakker en kone er, vil hun trenge en sønn på fanget.” På bildet er en tibetansk mor sammen med sin førstefødte sønn på tre år. Foto: Heidi Fjeld

Rikmannssyndrom

Heidi Fjeld har stilt kritiske spørsmål til de klassiske sosialantropologiske teoriene om polyandri. De gamle teoriene er fundert i den vestlige ideen om at den mannlige seksualiteten i bunn og grunn handler om at menn vil spre genene sine og at menn bare vil dele kone når de må.

Polygyni (betegnelsen på et ekteskap mellom én mann og flere kvinner) blir derfor sett på som forståelig og kanskje som foretrukket. Derimot blir polyandri fremstilt som uforståelig og til og med umoralsk. Det er påfallende at studier i monogami og polygyni knytter ekteskapsformen til slektskap og lokal organisering, mens studier i polyandri har vært opptatt av økonomiske og økologiske sammenhenger. Polyandri er derfor blitt knyttet til fattigdom.

Heidi Fjeld har ikke funnet noen sammenheng mellom polyandri og fattig dom i Panamdalen.

Tvert imot forekommer polyandri hos den mer velstående delen av befolkningen og særlig blant dem med arvelig tilgang til jord.

– Polyandri er også vanlig hos dem som klatrer på den sosiale rangstigen. Når tibetanerne snakker om polyandri, snakker de om eliten. De vil ligne på eliten og tar derfor til seg elitens kultur-elle praksis, slik som polyandri.

Før Kinas maktovertagelse i 1950 var polyandri den vanligste ekteskapsformen blant jordeierne i Tibet. Denne eliten ble kalt for trepa . Etter den politiske oppmykingen av Tibet som fulgte etter Maos død, har det vært en signifikant økning av polyandriske ekteskapsinngåelser.

– Forklaringen er dekollektiviseringen av Kina og omfordelingen av dyrkbar jord.

I 1980 ble retten til å bruke jorda omfordelt i Panamdalen. Selv om jorda ble delt opp i små stykker og likt fordelt på innbyggerne, ble bruksretten gitt til husholdningen. Jo flere husholdsmedlemmer, desto mer jord fikk de. Jorda tilhørte derfor husholdet og kunne overføres fra generasjon til generasjon.

– Omfordelingen førte til at alle husholdene fikk omtrent den samme tilgangen til jord som eliten hadde før i tiden. Med den nydefinerte tilgangen til dyrkbar jord ble polyandri en mulighet for bønder fra alle sosiale lag. Nå kunne alle kalle seg for trepa.

SKRINN JORD: Polyandri gjør det mulig å samle den mannlige arbeidskraften og få mer ut av jorda. Foto: Heidi Fjeld

Den polyandriske ekteskapsformen sikrer kontinuiteten av eget hus og slekt uten at jorda blir delt opp. Det arrangeres derfor bare ett ekteskap for sønnene i et hus. De sønnene som ikke gifter seg, må enten flytte ut eller bli munker.

I denne delen av Tibet er det felles bostedet så viktig at husets navn fungerer som etternavn for familien.

Tilhørighet til huset gir faktisk større rettigheter enn slektslinjer. Hvis de ugifte døtrene i husholdet skulle få barn, har barna deres den samme arveretten som barna til de gifte polyandriske brødrene sine. Det samme gjelder adopterte barn.

– Det betyr at arverettighetene og pliktene følger huset og ikke farslinjen. Tenk deg at tre brødre gifter seg og får en sønn. Den ugifte søsteren til brødrene får også en sønn. Disse sønnene blir da likeverdige medlemmer av husholdet og kan, når de blir voksne, inngå ekteskap med den samme jenta.

Flere menn og flere koner

Monogami og polyandri er ikke de eneste ekteskapsformene i Panamdalen. Ekteskapsformene er fleksible og kan endres underveis.

Hvis kona til brødrene ikke kan få barn, kan brødrene ta inn en ekstra kone. Hun er som oftest søsteren til den første konen. Slike ekteskap kalles for polygynandri.

Heidi Fjeld fant også eksempler på ekteskap mellom én mann og flere kvinner. Når en mann er gift med en kone som ikke kan få barn, kan han også gifte seg med søsteren hennes.

Disse ekteskapene blir regnet som adhocløsninger. Det arrangeres derfor bare bryllupsseremonier for monogame og polyandriske ekteskap.

– Selv om bøndene kan velge mellom alle mulige ekteskapsvarianter, er den polyandriske ekteskapsformen den mest populære. Som de fleste andre steder i verden handler ekteskap i Tibet om folks streben etter det de mener er et godt liv, avslutter sosialantropolog Heidi Fjeld.

Emneord: Sosialantropologi, Samfunnsvitenskap Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere