– Rusforskningen skal heves til toppnivå

– Vi skal forske på hva rusmisbruk kan føre til og hvordan vi kan hjelpe dem som har kommet ille ut, sier Helge Waal. Målet er å heve kvaliteten på rusforskningen i Norge.
– Til nå har nivået vært for lavt, mener professoren.

FORSKNING SOM HJELPER: – Vi skal hjelpe dem som er avhengige av rus, og ikke minst barn som lever med rusavhengige voksne, sier professor Helge Waal ved det nye Senter for rus- og avhengighetsforskning. (Foto: Ståle Skogstad)

Med det nye Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, allerede bedre kjent under forkortelsen Seraf, har rusforskningsmiljøet i landet fått et akademisk tyngdepunkt. Målsettingen er klar: Nå skal rusforskning opp på et høyt internasjonalt nivå.

– Det drives allerede en god del forskning på rus og avhengighet her i landet, men miljøene er små og fragmenterte. Om vi makter å etablere et sterkt miljø på Seraf, vil det kunne heve kvaliteten på forskningen og virke som et nettverk for andre innen feltet, nasjonalt og internasjonalt, påpeker professor i psykiatri, Helge Waal.

Det var i desember i fjor at Universitetet i Oslo kunne åpne det nye senteret, etter knivskarp konkurranse med andre universiteter i landet som også ønsket et slikt senter. Seraf er én av åtte fagenheter under Institutt for psykiatri.

– Vi skal hjelpe

Selv har Waal drevet med rusforskning i en mannsalder, de siste årene som leder for Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved UiO. Seraf bygger nå videre på forskningen som har vært drevet ved denne enheten.

– Nærheten til klinikken står helt sentralt; hensikten med det nye senteret er å få fram forskningsbasert kunnskap og fremme forskning knyttet til de kliniske miljøene, sier professoren. Nærheten til behandlingsapparatet er da også sikret: Seraf har fått lokaler som ligger på Ullevål universitetssykehus.

– Hva er det forskningen ved senteret skal avdekke?

– Våre to hovedspørsmål er: Hvordan kommer folk ille ut? Og hva kan gjøres? Forskningen har med andre ord også en normativ begrunnelse: Vi skal hjelpe dem som er avhengige av rus, og ikke minst barn som lever med rusavhengige voksne, påpeker Waal.
Han mener at rusmiddelbruk og avhengighet er særlig interessant fordi det står i spenningsfeltet mellom samfunn, kropp og motivasjon.

I strid med eget beste

– På den ene siden er rusmiddelbruk en aktiv handling som er viljestyrt og ofte forutsetter betydelig planlegging. På den andre siden er handlingene styrt av biologiske og psykososiale faktorer som gjør at vi oppfatter avhengighet som sykdom. De fleste av oss har som utgangspunkt at vi vanligvis handler slik det er best for oss selv og dem vi bryr oss om. Her står vi overfor personer som gjentatte ganger handler i strid med sitt eget beste, slik de fleste av oss – og slike de fleste av rusmiddelbrukerne mesteparten av tiden – vurderer det. Dette griper inn i rasjonalitetsparadigmet på en spennende måte. Hvorfor klarer jeg ikke å la være å ruse meg, når det ville være til beste for meg?

Professoren viser til at behandlingen ofte er å trenge inn i de tankemønstrene og mer eller mindre automatiske reaksjonene som er utviklet. Det er også å forstå og møte de ulike tilpasningene og forandringene som har skjedd i nervesystemet. Det er dessuten å undersøke og legge strategier for bedre livskvalitet og bedre livsituasjon.

– I virkeligheten møter vi også normative vurderinger. Hvilken rett har vi til å beslutte hva som er bra for et annet menneske? På den annen side; hvor går grensene for min rett til å gjøre det jeg har lyst til her og nå i forhold til langsiktige og kortsiktige konsekvenser for andre? Hvem er jeg og hvilke rettigheter har jeg i denne verden?

Nye krefter

Helge Waal fungerer selv som prosjektleder fram til ny senterleder er på plass.

– Jeg nærmer meg pensjonsalder og ønsker at nye og yngre forskere skal bygge opp og drive det nye senteret. Senteret, og forskningsfeltet, er utpreget tverrfaglig av natur: Vi har gått ut og søkt etter folk med bakgrunn fra både nevrobiologi, farmakologi, psykiatri, psykologi, sosiologi, kriminologi og organisasjonsforskning. Om vi regner med stipendiatene, vil vi komme opp i 30 ansatte.

SERAF

• Senteret skal være et hovedmiljø for rusmiddelforskning i Norge. Inngår i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet
• Åpnet 18. desember 2007
• Driver tverrfaglig, klinikknær forskning
• Gir undervisning og veiledning til master- og doktorgradsstudenter
• Er organisert under Institutt for psykiatri, UiO
• Får 10 millioner kroner årlig fra Norges forskningsråd
• Skal konsentrere seg om fire forskningsområder:

Avhengighet: Forekomst i grupper med økt risiko, sammenhengen mellom foreldres rusmiddelbruk og barns problemutvikling. Sentrale områder er arv og miljø, nevrobiologiske mekanismer i utviklingen av avhengighet, graviditet og fosterskader.

Rusrelaterte tilstander: Sykdommer og skader som følge av rusmiddelmisbruk, rusrelaterte familievansker og oppvekstskader. Sentrale områder er rus og psykiatri, kriminalitet og rus, somatiske sykdommer og skader og avhengighetsutvikling.

Behandling og forebygging: Nytten og effekten av ulike former for behandling. Diagnosespesifikke intervensjoner, kjønns- og aldersrelaterte intervensjoner,
psykologiske behandlingsmetoder, medikamentell behandling.

Helsetjenesten: Betydningen av organisatoriske forhold og reformer i behandlingen og forebyggingen av rusmiddelproblemer.

Les mer på: www.seraf.uio.no

Emneord: Psykiatri, barnepsykiatri, Medisinske fag, Klinisk medisinske fag Av Trine Nickelsen
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere