Store tvangsforskjeller i psykisk helsevern

Tvangsmedisinering, bruk av belteseng og skjerming er fortsatt vanlige metoder i psykisk helsevern. De regionale forskjellene er svært store.

TVANGSFORSKJELLER: – Det er store regionale forskjeller på hvor mange som blir behandlet med tvang i psykisk helsevern, påpeker Tonje Husum. Bare 1 av de 32 akuttavdelingene i undersøkelsen bruker ikke tvang. Andelen beltelagte pasienter varierer ellers mellom 1 og 31 prosent. Andelen tvangsmedisinerte pasienter varierer mellom 2 og 42 prosent.

Pasienter med psykiske lidelser risikerer forskjellig behandling avhengig av hvor i landet de bor, påpeker Tonje Lossius Husum i doktoravhandlingen sin på Det medisinske fakultet ved UiO. Hun er til daglig forsker på SINTEF Helse i Oslo, og har de siste tre årene gransket den ulike praksisen ved akuttavdelinger i psykisk helsevern.

Husum har undersøkt 32 akuttposter med tvangsinnlagte pasienter og sett på bruken av tre typer tvang og restriksjoner. Det ene er bruken av belteseng. Det andre er tvangsmedisinering. Den tredje metoden kalles skjerming. Urolige pasienter skjermes for inntrykk i små rom eller små avdelinger. Selv om personalet er til stede, kan skjerming oppleves som isolerende og utstøtende.

– Noen avdelinger bruker kanskje mer tvang enn det som strengt tatt er nødvendig. Det er store regionale forskjeller på hvor mange som blir behandlet med tvang. Det er også variasjoner i bruk av tvang mellom akuttavdelinger innenfor det samme sykehuset.

Store sprik.

De fleste akuttpostene bruker belteseng overfor urolige pasienter. Gjennomsnittlig blir hver tiende tvangsinnlagte pasient beltelagt. Andelen varierer mellom 1 og 31 prosent. Det betyr at noen beltelegger hver tredje tvangsinnlagte pasient.

Hver åttende tvangsinnlagte pasient blir tvangsmedisinert. Også her er forskjellene store. Andelen tvangsmedisinerte varierer mellom 2 og 42 prosent.

Bare en av institusjonene sier de ikke driver med skjerming. Hver tredje tvangsinnlagte pasient skjermes. Andelen varierer mellom 4 og 88 prosent.

Kommunale forskjeller.

Tonje Husum mener de store forskjellene i bruk av skjerming, belte og tvangsmedisinering blant annet kan skyldes ulik kommunal praksis.

– Hvis den psykiske helsetjenesten fungerer bra, vil kommunen være flinkere til å forebygge. Da kan andelen tvangsinnlagte bli lav. Det kan igjen føre til mindre bruk av tvang under innleggelsen.

I store byer blir prosentvis flere lagt i belter enn på mindre steder.

– En forklaring kan være hvor mye trygghet sykehusene greier å skape. Der det er tid til dialog, føler pasienten seg trygg. I store akuttavdelinger er det større gjennomstrømning av pasienter. Da blir det mer uro og stress.

Tonje Husum studerte også personalets holdning til tvang.
– Mens noen er sterkt kritiske og noen er pragmatiske, er noen mer positive til bruk av tvang i behandling.

Overraskende nok finner hun likevel ingen sammenheng mellom holdningene til tvang og bruken av tvang.

Aldersforskjeller.

Husum så også på sammenhengen mellom bruken av tvang og alderen på personalet.

– Yngre var mer positive til å bruke tvang enn eldre. De eldre var mer bekymret for de potensielle skadelige og krenkende ettervirkningene av tvangen, forteller Husum, som tidligere har jobbet som pleiemedarbeider og psykolog i psykisk helsevern.

– Jeg opplevde mye avmakt og ønsket en kvalitetsheving fremfor å slukke branner. Derfor ble jeg forsker. Jeg ville bruke forskningen til å forbedre de psykiske helsetjenestene. Dagens psykiske helsetjenester må øke kvaliteten for å dekke befolkningens behov, mener Husum.

Emneord: Medisinske fag, Klinisk medisinske fag, Psykiatri, barnepsykiatri Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere