Enkle endringer av pakningsdesign: Kan redusere risikoen for doble doser

Faren for å ta feil medisin reduseres kraftig når virkestoff og dose fremheves på pakningene, viser psykologisk eksperiment.

FØR: Her ser vi tre ulike pakninger fra tre ulike produsenter. Det er lett å tro at medisinene er forskjellige, men de er det ikke. Alle tre inneholder virkestoffet Cetirzin, et mye brukt middel mot allergi.

ETTER: Her er forpakningene endret slik at virkestoff og dose er gjort mer synlig i den øvre høyre delen av pakningene. Det gjør at feilvurderingen av hva medisinpakkene inneholder, reduseres dramatisk, viser helt nye tester.

En stor utfordring med generiske medisiner, altså at flere produsenter lager samme medisin, er at brukerne kan ta feil og tro at to pakker som inneholder samme virkestoffer, er ulike medisiner. For eksempel at man tar Panodil og Paracet og tror det er ulike medisiner når begge inneholder paracetamol. Dermed kan det være fare for å ta doble doser.

– Fra tidligere studier, både norske og internasjonale, vet vi at såkalt dobbeltdosefeil er et stort problem. Dette gjelder ikke bare medisiner som du får uten resept. Det kan også gjelde reseptbelagt medisin, sier førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, Tor Endestad.

– Overforbruk av paracetamol er for eksempel en av årsakene til leversvikt, og problemet er størst blant de eldre. Det er bekymringsfullt med tanke på at vi har en aldrende befolkning, sier han.

Reduserer feilbruk

I en fersk studie som er et samarbeid mellom Statens legemiddelverk og Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, foreslår forskerne en enkel designendring av medisinpakningene for å få bukt med problemet.

«Dobbeldosefeil ble redusert fra 41 prosent til 8 prosent hos yngre brukere og fra 68 prosent til 16 prosent hos eldre. Dette er overraskende store reduksjoner.»

 

– Såkalte dobbeltdosefeil ble redusert fra 41 prosent til 8 prosent hos yngre brukere og fra 68 prosent til 16 prosent hos eldre. Dette er overraskende store reduksjoner. Effekten er nesten dobbelt så stor hos de eldre, og det er viktig, siden det gjerne er de eldre, som har flere plager enn de yngre, som bruker disse medisinene mest, sier Endestad, førsteforfatter på studien. 

 

DE ELDRE: – Forbedringen er nesten dobbelt så stor hos de eldre – som også er de som bruker medisiner mest, sier Tor Endestad.
Foto: Ola Sæther
 

Halvparten av testene ble gjennomført med pakker slik de ser ut i dag og halvparten med pakker som var manipulerte på en enkel måte, hvor virkestoff og dose ble gjort mer synlig i den øvre, høyre delen av pakningene. 30 yngre personer på 25–30 år og like mange eldre rundt 70 år var med i det psykologiske eksperimentet.

Fargen mindre viktig

Forskerne oppdaget også at vanlige feil og forvirring rundt fargebruk på medisinpakningene ble redusert med to tredje-deler med den nye designen.

Når virkestoff og dose ble fremhevet med et lyst felt øverst på høyre side av pakningene, tok både yngre og eldre betraktelig mindre feil i spørsmålet om to medisiner var forskjellige, når de egentlig var identiske. Forskerne ble overrasket over hvor mye færre feil forsøkspersonene gjorde etter at de endret designen på pakningene.

– Farger er et komplisert felt, og at brukere skulle forstå at en farge representerer smertestillende for eksempel, er utfordrende. I eksperimentet ser vi at feilraten knyttet til farge blir borte med den nye designen på forpakningene. Fargen betyr simpelthen ikke noe lenger.

– Det tenker vi er betydningsfullt, for da kan produsentene bruke hvilke farger, design og størrelser de ønsker for å synes på markedet, så lenge de fremhever dose og virkemiddel tydelig. Da er vi tryggere på at pasientene ikke gjør feil og tar doble doser.

Ønsker en holdningsendring

Studien har vært et initiativ fra Legemiddelverket, som har sett at merking av medisiner kan være et problem.

– Det har faktisk blitt et økende problem siden det er innført legemiddelbytte på apoteket i mange land. Virkestoffet er det samme, men pakningene har ulike navn og ulike produsenter. Pakningene kan se veldig forskjellige ut, og det kan være vanskelig for pasienten å skjønne hvilket virkestoff tablettene inneholder, påpeker medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Informasjonen på pakningene er ofte komplisert, i ulike skrifttyper og med blanding av navn og virkestoff. Noen ganger blir pasientene så forvirret at de tar doble doser.

I en tidligere studie fra UiO kom det frem at nordmenn etter bytte på apotek tar dobbel dose i fem prosent av tilfellene, mens dobbeltbruk hos pakistanske innvandrere er opp til ti prosent. Dette bekymrer Legemiddelverket, som jobber langsiktig for å bedre pasientsikkerheten ved bruk av legemidler.

– Vi synes resultatene av denne studien er veldig lovende, så vi har nå gått videre med en oppfølgingsstudie hvor vi ser på om ny pakningsdesign kan redusere feil hos helsepersonell på sykehus, forteller Madsen.

Sykepleiere og leger, særlig de yngre og uerfarne, kan også ta feil og bli usikre av forpakningene.

– Vi tror bedre merking av virkestoff og dose på medisiner kan lette arbeidet for dem, sier Madsen, men legger til at det særlig er en utfordring for pasienter uten medisinsk kompetanse:   

– Vi håper at det på europeisk nivå blir lagt mer vekt på designen på medisinpakningene, slik at det blir enklere for pasientene. I dag er pakningene utformet for mye på legemiddelindustriens premisser, for å markedsføre legemiddelet. Der mener vi holdningen bør endres, og denne studien kan bidra til at vi lager pakninger som ivaretar både industriens og pasientenes interesser, sier han.

Legemiddelindustrien: mange hensyn å ta

Apollon har vært i kontakt med Legemiddelindustrien (LMI), som forteller at de stiller seg positive til tiltak som kan forbedre pasientsikkerheten og bruken av legemidler.

– Det er imidlertid mange hensyn å ta for å sikre riktig bruk av legemidler, og eventuelle tiltak må ikke gå ut over leveringssikkerheten. De aller fleste legemiddelpakninger er flerspråklige. På denne måten kan de deles med andre europeiske land. Norge er et lite marked, og eventuelle særnorske pakninger som må produseres i et lavt volum, er mer utsatt for leveringssvikt, sier seniorrådgiver Inge Johansen fra Legemiddelindustrien i en e-post.

For å sikre riktig legemiddelbruk mener LMI det er viktig at informasjonen til pasientene er mest mulig tilgjengelig.

– Det er også viktig at den er enkel å forstå. Legemiddelindustrien ville derfor se positivt på endringer også innenfor dette området av legemiddelinformasjon. En forenkling av de europeiske malene legemiddelindustrien er pålagt å bruke, ville kunne utgjøre en stor forskjell for pasientene, sier Johansen.

Av Camilla Smaadal
Publisert 31. okt. 2016 09:44 - Sist endret 31. okt. 2016 09:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere