Eldre kvinner er mer seksuelt selvhevdende enn menn

En av Norges fremste seksualforskere ble forskrekket da hun så resultatene fra undersøkelsen hun hadde gjennomført.

KVINNER, GLED DERE: – Kvinner har noe å glede seg til, mener Bente Træen. FOTO: Ola Gamst Sæther

Det tar aldri slutt. Gjennom hele livsløpet er det å etablere parforhold og bevare kjærlighet og intimitet viktig for oss mennesker, og ikke bare i yngre år.

Dét har professor i helsepsykologi Bente Træen ved Universitetet i Oslo tatt konsekvensen av, og gjennomført et stort forskningsprosjekt over flere år – om noe som lenge nærmest var oversett, nemlig seksualitet i moden alder: Sexual Ageing.

– Jeg innrømmer det gjerne: Vi var temmelig tvilende til at eldre mennesker er seksuelt aktive. Og hvordan skulle vi i det hele spørre om det, hva ville reaksjonene bli?

«Vi forventet vi at kvinner ville være mer selvfortiende i seksuelle situasjoner enn menn. Men nei. Vi fant det motsatte.»

Tvilen ble gjort til skamme. – Studien vår viser at et overveldende flertall blant kvinner og menn over 65 år er seksuelt aktive og tilfredse. Vi ser også en tydelig positiv sammenheng mellom seksuell aktivitet og tilfredshet i livet, sier hun.

Træen viser til at mye forskning er gjort om seksuell helse. Derimot har mindre oppmerksomhet vært rettet mot faktorer som styrker oss psykisk – som autonomi og selvhevdelse i intime forhold. I en nyere studie er det nettopp dette hun og kollegene tar tak i.

Tier om egne behov

Det gjør de ved å bygge på teorien og arbeidene til Dana Crowley Jack. Den amerikanske psykologiprofessoren gir en forklaring på hvorfor så mange flere kvinner enn menn rammes av depresjoner. Gjennom forsking viser hun at deprimerte kvinner ofte har en selvoppofrende atferd og tier om egne ønsker og behov overfor partneren sin, det hun kaller silencing the self – eller selvfortielse på norsk.

For de fleste kvinner er mellommenneskelige forhold avgjørende for selvopplevd velvære. Da gjelder det å unngå å skade den intime tilknytningen i parforholdet. Derfor setter hun partnerens behov foran sine egne, og forteller ikke om egne følelser og tanker. Men strategien har sin pris: risikoenfor depresjoner øker betraktelig.

Sexual Ageing

* Forskningsprosjekt: Seksuell helse hos eldre voksne.

* En vanlig oppfatning er at sex er for de unge. Dette er i ferd med å endre seg radikalt.

* Eldre verdsetter den seksuelle helsen sin mer enn tidligere generasjoner.

* Forskerne har undersøkt seksuell funksjon og seksuelt velvære blant eldre i Europa.

* De har bl.a. sett på hvordan de takler fysiske og psykologiske endringer som påvirker den seksuelle helsen.

* Nesten 40 artikler er publisert.

– Selvfortielse er ment å skape harmoni og intimitet i nære forhold, men fører paradoksalt nok det motsatte: frakobling og distanse.

Seksuelt selvfortiende

Træen mener at selvfortielsen har relevans også på det seksuelle området. Hun viser til at kvinner som er vokst opp i en tid med mindre likestilling og et snevrere syn på kvinnelig seksualitet, trolig er mer selvfortiende om seksuelle ønsker og behov enn det seinere generasjoner av kvinner er.

Nå har hun og kollegene tatt Jacks teorier ett steg videre, og utviklet en ny teori som de kaller silencing the sexual self – en teori som de nå, gjennom en omfattende studie, har testet ut.

De har spurt kvinner og menn om de tier om egne seksuelle ønsker og behov, blant annet for å finne ut om det er ulikheter mellom kjønnene på dette området. Men også om graden av selvfortielse varierer mellom kulturer.

NÅR KVINNER TIER: Hvorfor er kvinner er langt mer utsatt for depresjoner enn menn? Boka Silencing the Self. Women and depression fra 1992 ga en ny forklaring på dette. 

– Seksualiteten har fått en sentral plass i våre moderne samfunn; det er en viktig måte å realisere seg selv på, uttrykke identitet og tilhørighet. Men forskjeller finnes fortsatt mellom ulike land og kulturer, blant annet i Europa.

I Norden står likestillingsideologien sterkt – og den gjelder også på det seksuelle området. For nordiske kvinner er det å ha sex mer noe du forhandler om. Har jeg lyst i dag, eller føler jeg meg litt sliten?

I middelhavsregionen derimot, er sex noe som automatisk følger med i ekteskapet – som plikt og rettighet og i liten grad gjenstand for forhandlinger, påpeker forskeren.

– Det er derfor grunn til å tro at det er mer selvfortielse i denne delen av Europa enn her hos oss.

Norge og Kroatia

Studien ble gjennomført i Norge og i Kroatia. Forskerne spurte 700 heterofile menn og kvinner i alderen 65 og opp til nesten 100 år – som var i parforhold – om i hvilken grad de undertrykker og tier stille om sine ønsker og behov i seksuelle situasjoner, altså er selvfortiende.

På en skala oppga deltakerne hvor enige eller uenige de var i fem utsagn, som: «Når det ser ut som om enkelte av mine seksuelle behov ikke kan oppfylles i et forhold, kommer jeg vanligvis frem til at disse behovene ikke er så veldig viktige for meg uansett».

På grunnlag av svarene de fikk, lagde forskerne en skala som uttrykker i hvilken grad en er selvfortiende eller selvhevdende i seksuelle situasjoner. Forskerne ble svært overrasket over resultatene de fikk.

 Motsatt av det de trodde 

– Vi forventet at kvinner i Kroatia – som er oppvokst i en tradisjonell machokultur – ville være mer selvfortiende enn kvinner oppvokst i likestillingslandet Norge. Men nei. En slik forskjell fant vi ikke. Likedan, og i tråd med Dana Jacks studier, forventet vi at kvinner ville være mer selvfortiende i seksuelle situasjoner enn menn. Men nei igjen. Vi fant det motsatte, forteller Træen. I begge land var menn klart mer selvfortiende enn kvinner.

– Vi ble temmelig forskrekket da vi fikk resultatene, og trodde først det måtte være noe feil med dataene våre. Men det var det altså ikke.

Hvordan forklarer forskerne dette?

Biologien spiller inn

De peker på flere mulige forklaringer. Én er knyttet til biologi. Kroppens hormonbalanse endrer seg med årene. Mannes testosteronproduksjon går ned og kan redusere seksuell lyst – kanskje også behovet for selvhevdelse.

– I dataene våre ser vi at det skjer en nedgang i seksuell interesse med økende alder. Samtidig sier de fleste at sammenliknet med for ti år siden, er interessen bare litt mindre, nyanserer Træen.

Ereksjonsproblemer kan også spille inn. Hver annen mann over 65 år har slike problemer.

– Når mannen opplever ikke å kunne prestere like godt seksuelt som før, kan det påvirke selvbildet hans i negativ retning og gjøre ham mer selvfortiende, påpeker hun. 

Blir likere hverandre

Men, understreker Træen, trolig er det ikke bare biologi som spiller inn.

– Den mest spennende forklaringen på det vi overraskende har funnet ut, har å gjøre med at mannen og kvinnen ofte blir likere hverandre med økende alder. Kanskje skjer det en form for psykologisk androgynisering.

Som pensjonister tilbringer de i hvert fall mer tid sammen. Han etablerer seg mer i det som kanskje har vært hennes hoveddomene, hjemmet.

– Det kan legge til rette for å kommunisere mer og kanskje bedre enn før – også om følelser. For eldre kvinner blir det dermed lettere å uttrykke de seksuelle behovene sine. Og for eldre menn blir det kanskje lettere å forstå og besvare kvinnens lyster.

En gave til kvinnen

Træen understreker at om mannen blir mer åpen eller nysgjerrig på hvordan kvinnen vil ha det, så trenger ikke det å bety at han ‘mister seg selv’. Tvert imot, han kan ønske å gi henne dette som en gave: Jeg har vært den som har tatt initiativ, styrt og vært aktiv og sagt hvordan jeg vil ha det i alle år, vær så god – nå kommer dine behov foran mine. 

Når menn blir mer selvfortiende, mener psykologen, kan det øke følelsen av harmoni i parforholdet, fordi begges behov da blir like viktige. Det kan føre dem sterkere sammen og gi større seksuell tilfredsstillelse. Dette gjelder ikke bare kvinnene.

– Studien vår viser at eldre menn som opplever følelsesmessig nærhet til partneren sin, er mer tilfredse med seksuallivet.

Ingen forskjell mellom kulturer

At forskerne ikke finner forskjeller mellom kvinner i Norge og Kroatia når det gjelder grad av selvfortielse, mener Træen kan skyldes at sosiale normer blir mindre viktige med årene.

– Eldre voksne føler seg trolig ikke like begrenset av kulturelle og sosiale normer og forventninger som de gjorde tidligere i livet, men kjenner tvert imot større frihet til å uttrykke egne ønsker og behov, påpeker hun.

– Når vi ikke finner sosiale kjønnsforskjeller slik vi kunne forvente, kan det tenkes at biologi og psyke spiller på lag. Det skjer noe av det samme med oss enten vi lever i Norge eller i Kroatia.

Samtidig med Stones

Træen minner oss om at de yngre deltakerne i studien var unge under den såkalte seksuelle revolusjonen, og det kan ha påvirket holdningene og handlingene deres.

– Vi kan vi ha å gjøre med en ny generasjon eldre kvinner som i større grad enn tidligere generasjoner er blitt sosialisert inn i et mer verdiliberalt samfunn, og oppmuntret til å uttrykke sine seksuelle behov. Vi må huske på at de vi studerer, er vokst opp med Beatles og Rolling Stones. Det er faktisk ikke Jens Book-Jenssen-generasjonen vi snakker om her.

Forskerne minner om at vi kanskje også står overfor en mer moderne og liberal generasjon av eldre menn – både i Norge og Kroatia, som har lært seg å sette kvinners behov først og derfor er mer selvfortiende.

Åpen og direkte

Bente Træen understreker hvor viktig det er å snakke sammen. En åpen og direkte kommunikasjon i seksuelle situasjoner, der begge føler frihet til å uttrykke seg, har trolig svært gode virkninger.

– Å si fra om hva en har behov for er et sunnhetstegn og viktig både for et godt sexliv og for opplevelsen av livskvalitet, understreker Bente Træen.

– Det gjelder mennesker i alle aldre og med alle typer kropper. 

Av Trine Nickelsen
Publisert 16. feb. 2022 11:54 - Sist endret 25. mars 2022 09:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere