Antropologiske skisser av verdens kulturelle mangfold

Signe Howell og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, 1994.

Redaktørene av Fjern og Nær har satt seg et meget ambisiøst mål, nemlig å gi en framstilling både av hovedtrekk ved kultur og samfunn i verdens ulike regioner, og av hvordan antropologers møte med den empiriske variasjonen i disse regionene har utfordret til nytenkning og videreutvikling av antropologiens teoretiske og metodiske perspektiver.

Formidling av kunnskap om dette er en viktig målsetting i grunnfagsundervisningen ved de fleste antropologiske institutter i Norge. Men på dette nivået er ikke de eksisterende undervisningstekstene på norsk eller engelsk særlig tilfredsstillende. Her fyller verket åpenbart et behov for både studenter og lærere. Etter denne anmelders mening er dette den beste teksten som foreligger.

I innledningen makter redaktørene å gi en kort, innsiktsfull og lettlest presentasjon av antropologiens framvekst både i forhold til europeeres møte med folk som er «annerledes» og i forhold til bredere tankestrømninger i vestlige, intellektuelle miljøer. De skriver om den spesielle verdien av langvarig feltarbeid i antropologisk forskningspraksis. Leseren får klargjort betydningen av at antropologene - om de ikke akkurat i praksis plasserer seg i andres sko - har anledning til å bli eksponert i størst mulig grad for hvordan folk takler sine eksistensielle problemer.

I resten av bokens ulike kapitler gir en rekke, hovedsakelig norske, antropologer en framstilling av kulturelle og samfunnsmessige hovedtrekk i regioner de selv har felterfaring fra. Her beskrives også hvordan sentrale, antropologiske forskere har forsøkt å begrepsfeste den «empiriske» virkeligheten de møtte i disse regionene.

Et hovedproblem med en slik regional framstilling er at det blir vanskelig å si noe allment om regioner med millioner av mennesker på en måte som gjør at leseren får et bilde av konkrete menneskers livssituasjon - av samspillet av betingelser (fra kulturelle forestillinger til naturbetingelser og verdensmarked) som former de løsninger mennesker finner på sine eksistensielle problemer. Dette framstillingsproblemet gjør at flere av kapitlene, kanskje særlig de som omhandler Afrika, har en tendens til å bli pedantisk belærende og «skikk»beskrivende.

Likevel må boken betraktes som et verdifullt bidrag til pensumlitteraturen på grunnfag, ikke minst på grunn av de gode litteraturhenvisningene. For undervisningsformål savner jeg imidlertid karter som kan gi en oversikt over hvordan ulike samfunn er plassert i forhold til for eksempel naturbetingelser og internasjonalt bytte. Kapitlene er også ujevne med hensyn til i hvilken grad de makter å redegjøre for økologisk tilpasningsproblematikk og hvordan lokale levemåter formes av avhengighet av globale, politiske og økonomiske systemer.

Boken kan nok også være av interesse for den allment interesserte leseren, men snarere som oppslagsverk og kilde til videre lesning enn som en engasjerende innføring i andre menneskers væremåte.

Noen kapitler makter det kunststykke å kombinere den allmenne regionsbeskrivelsen med en levendegjøring både av mennesker som lever i regionen og av forskerne som forsøkte å leve med og forstå dem. Særlig må Harald Tambs-Lyches kapittel om Sør-Asia nevnes. Det viser en meget stor kunnskap, ikke bare om denne komplekse, etnografiske regionen, men også om den bredere intellektuelle kontekst som India-forskerne opererer i. Det viktigste er imidlertid at Tambs-Lyche har en glimrende evne til å syntetisere sin store kunnskapsmengde i en sprudlende framstilling som stimulerer til videre studier om denne regionen.

Fjern og nær viser noe av bredden og tyngden i norsk antropologi i dag. Forfatterne skal berømmes for at deres framstillinger ikke skjemmes av unødvendig bruk av uklar fagsjargong, bortsett fra termparet «emisk» og «etisk», som dessverre oftest blir gitt et intetsigende innhold av antropologer.

Gunnar Håland er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Han har særlig arbeidet i Afrika og Sør-Asia.

Emneord: Samfunnsvitenskap, Sosialantropologi Av Gunnar Håland
Publisert 1. jan. 1995 00:00