Fascinerende om Europas framvekst

Bokmelding

Professor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, UiO, Lotte Hedeager, og historikeren Henrik Tvarnø ved Odense Universitet, presenterer denne bredt anlagte europahistorien med utgangspunkt i tidlige skriftlige kilder og arkeologisk materiale. Sentralt i boka står møtet mellom de to kulturelle tradisjonene som dominerte Europa i denne perioden - den romerske og den germanske. I spenningsfeltet mellom disse to samfunnene oppstod både integrasjonstyper og konflikter som fikk avgjørende betydning for den videre historiske utviklingen i det kontinentale Europa. Dette dialektiske forholdet mellom det forfinede romerske riket, høyt administrativt og teknisk utviklet, og de germanske stammene nord og øst for Limes, preget av desentralisert bosetning, bytteøkonomi og krigerideologi, legges fram som en vesentlig faktor i utformingen av den europeiske middelalderen. Det overordnede perspektivet som forfatterne benytter seg av, synes velegnet til problematiseringen av ulike samfunns kommunikative og overskridende evner, og til å belyse endringsprosesser som fant sted. De har skapt en fascinerende framstilling av det mentale og sosiale landskapet hos de to samfunnstypene, og av prosesser som har pirret fagfolk så vel som legfolk: Romerrikets storhet og fall, og det samfunnsmessige kaoset under, og som en følge av, de store folkevandringene i Europa på 400- og 500-tallet e.Kr.

Boka utgis for første gang i Norge, men er for så vidt intet nytt arbeid. Den forelå på dansk allerede i 1991, og det er gjort enkelte justeringer før den norske utgivelsen. De mest omfattende endringene er foretatt i kapittelet som omhandler Nordens rolle i Europa i denne perioden, hvor fokus, i tråd med utgivelsen, er flyttet fra Danmark til Norge. Bokas viktigste bidrag er nettopp forsøket på å innlemme Skandinavia i den europeiske fellesarven. Området vi i dag kjenner som Norge, kommer først virkelig til syne i siste halvdel av første årtusen e.Kr., gjennom den turbulente rikssamlingsperioden og vikingtoktene. Vikingene representerer på mange måter slutten på en epoke i europeisk historie, hvor hedenske krigeridealer dannet den ideologiske og økonomiske ryggraden i samfunnet - og de sørget for at Norden ble fullverdig innlemmet i den europeiske historien.

Forestillingene om Europa som et enhetlig kontinent, som bærer av særegne kulturelle og historiske verdier, utgjør et viktig element i den vestlige verdens raison d’etre . Boka kan slik sees som ett av mange uttrykk for ”det europeiske prosjekt” eller perspektivforflytningen fra det nasjonale/regionale til det kontinentale, som i de siste årene har gjort sitt inntog i flere humanistiske forskningsprosjekter, også i Norge. Man kan sette spørsmålstegn ved ønsket om å definere og skape en europeisk essens, eller hevde at det finnes noe ”særegent europeisk”, uten å problematisere denne ambisjonen. Hedeager og Tvarnø har til tross for dette levert et solid arbeid som beskriver spenningene og motsetningene innenfor de ulike kulturtradisjonene i Europa i århundrene e. Kr., et besnærende og engasjerende bidrag til den europeiske, inkludert den norske, selvforståelsen.

Bokanmelderen Zanette Tsigaridas er arkeolog og arbeider ved Universitetets kulturhistoriske museer, UiO

Emneord: Historie, Oldtidens historie, Språk og kultur
Publisert 1. feb. 2012 12:10