Læring på nettet

Bokmelding

Paulsen er en av nestorene innen norsk nettbasert utdanning. Han har en doktorgrad om Pedagogical Techniques for Computer Mediated Communication og startet i 1986 NKI Nettskolen hvor han nå er utviklingsleder. Det Paulsen sier om saken, skulle derfor være verdt å lytte til.

Boken er organisert under fem tematiske paraplyer, som i omarbeidet form samler en del av Paulsens mange publiserte artikler om emner innen området, supplert med en del nytt stoff. Første temabolk belyser landskapet av aktører innen nettbasert utdanning. Deretter diskuteres en rekke erfaringer sett fra nettstudentenes side, og utfordringene institusjonene og lærerne står overfor for å imøtekomme disse. Tredje hovedtema er kalt ”Utvikling av og undervisning på nettkurs” og utgjør den kanskje viktigste delen av boken for UiOs lesere. Denne delen gir nyttige innblikk i hvordan kurs kan designes og gjennomføres, med blikk på samarbeids- og undervisningsgenrer, lærerens utfordringer og rolle, ulike evalueringsmuligheter og mer. Fjerde tema belyser hvordan studenter, lærere, kurs og læremidler kan administreres på en effektiv måte. Også her blir design og metodikk knyttet til verktøy, medier og gjennomføring av undervisning diskutert. Strategiske valg ved planleggingen blir foreslått. Siste tema tar for seg nettbasert læring i et samfunnsmessig perspektiv, med stikkord som globaliseringens utfordringer, markedsbetraktninger og strategiske anbefalinger. Paulsen skisserer her "visjonene" i bokens undertittel om norsk eksport til det eksploderende internasjonale læringsmarkedet.

UiO søker gjennom IT-strategi, langtidsplan, omstillingsmidler og andre tiltak å utvikle digitale læringsomgivelser for å styrke studiekvalitet, tiltrekke seg studenter og håndtere livslang læring. Paulsens bok gir en god samlet oversikt over feltet nettbasert fjernundervisning. Én mulig svakhet sett fra UiO er at fokus nettopp er fjernundervisning , mens UiO også ønsker å integrere IKT i ordinær undervisning. Landets største offentlige universitet har dessuten andre pedagogiske og institusjonelle utfordringer i tillegg til dem en nettskole med voksne, yrkesaktive og betalende brukere står overfor. Boken er preget av å være anvisninger for nettbasert praksis mer enn en pedagogisk fagbok. Logistikk er mer sentral enn pedagogikk. Dette gjør den lettlest og nyttig, men lite akademisk problematiserende. Alt i alt er Nettbasert utdanning pensum for alle ved UiO som har interesser for nettbasert utdanning.

Bokanmelderne Jon Lanestedt og Hallgerd Benan er henholdsvis cand.philol. og cand.polit. og arbeider med nettbasert læring ved Universitetets senter for informasjonsteknologi

Emneord: Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, Distribuerte systemer, Teknologi, Matematikk og naturvitenskap, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Av Jon Lanestedt og Hallgerd Benan
Publisert 1. feb. 2012 12:10