Et blikk inn i bakterienes verden

At resistente bakterier er blitt et alvorlig globalt problem, begynner å gå opp for mange av oss. Det er prisverdig at dette er gitt så stor plass i boken.

BAKTERIENE er en stor og vidtfavnende gruppe av mikroorganismer som vi stadig får mer kunnskap om, noe som gjør at det blir mer og mer klart hvilke viktige roller de har i naturen. En bok om bakterier på norsk er derfor både betimelig og kjærkommen.

Det kommer imidlertid ikke klart frem hvem som er målgruppe for denne boken. Forfatteren skriver at hun er glad i bakterier og at hensikten med utgivelsen er at leseren skal bli like glad i bakterier som hun er. Det sier seg selv at boken dermed i stor grad er preget av forfatterens egne interesser for faget.

DET FINNES tusenvis av ulike bakterier, og ingen annen gruppe av organismer viser så stort mangfold i levevis. Den som vil skrive en populær bok om bakterier, må derfor gjøre noen viktige valg både når det gjelder omfang, sjanger og tilnærmingsmåte.

Boken er fortellende mer enn forklarende og har en sterk tendens til å besjele eller gi bakteriene menneskelige egenskaper. De er snille og slemme, og også kule. Bakterier finnes alle steder i biosfæren der det er grunnlag for liv, noe forfatteren redegjør for under ulike overskrifter som “Hvem gjemmer seg i sjøen?”, “Kjøttetende livsnyter”, “Der ingen skulle tro at nokon kunne bo”, “En lommelykt i sjøen”, “En rapende ku” osv.

Selv er jeg i utgangspunktet kritisk til denne måten å fremstille andre organismer på, ettersom den tatt på ordet forutsetter at det ligger hensikt til grunn for det som skjer.  Med fare for å virke som en festbrems, er jeg usikker på om denne fremstillingsformen er nyttig dersom målet er å formidle kunnskap. Forfatteren omtaler bakterienes verden som forunderlig. Etter min oppfatning er ikke de ulike  nisjene hvor vi finner bakterier, underlige i det hele tatt. Bakteriene er der de er fordi de gjennom evolusjon er tilpasset forholdene slik at de er i stand til å skaffe seg energi og næring på stedet. Så enkelt er det.

BOKEN INNLEDES med kapitlet “Bakterienes verden”, som blant annet gir en kort og enkel oversikt over prokaryote og eukaryote celler, med en felles liste over cellestrukturene og deres funksjoner. Deretter følger en meget kort (1 side) tekst om  proteinsyntesen fra DNA til protein. I dette kapitlet får vi imidlertid vite litt mer om cellemembranen og celleveggen hos bakterier, blant annet forskjellen på Gram negative og Gram positive celler. Og at det er nettopp den særegne celleveggen hos bakterier som penicillin angriper.

Ellers omhandler innledningskapitlet litt av hvert; hvordan bakteriene har bidratt til å skape forholdene på Jorda slik de er i dag, hvordan de ble oppdaget på 1600-tallet etter at mikroskopet ble tilgjengelig, og hvordan man systematiserer og klassifiserer bakterier. I denne sammenhengen er det tatt med den moderne måten å klassifisere organismene på, nemlig ved å bruke molekylet 16S ribosomalt RNA (16S rRNA), slik det opprinnelig ble foreslått av Woese og noe som førte til at man oppdaget Arkene (Archaea), den andre gruppen av prokaryote organismer ved siden av bakterier (Bacteria). Fordi ribosomenes struktur og funksjon ikke er omtalt mer i detalj, går det ikke klart frem i boken hvorfor nettopp 16S rRNA ligger til grunn for denne måten å klassifisere organismene på.

At forfatteren i stor grad unngår molekylærbiologi, gjør at også forklaringene på andre fenomener blir ufullstendige, som for difteritoksinet og koleratoksinet.

Innenfor alle grener av biologien har kunnskap om gener og bruk av genteknikk bidratt til ny, revolusjonerende forståelse. Utviklingen av genteknologi og bioteknologi hadde ikke vært mulig uten bruk av og kunnskap om bakterier. Dette store, viktige feltet er overhodet ikke berørt i boken.

FORTELLINGENE om de ulike bakteriene forfatteren har valgt ut, er både interessante og til dels opplysende. Vi får informasjon om bakterienes roller i biofilmer, og at de kan kommunisere med hverandre. Antibiotika og antibiotikaresistens er godt og grundig behandlet i kapitlet “Den stille pandemien”. At resistente bakterier er blitt et alvorlig globalt problem, begynner å gå opp for mange av oss. Det er prisverdig at dette er gitt så stor plass i boken. Her omtales hva resistens er, hvordan den oppstår og hvordan den overføres, men også denne fremstillingen ville profitert på et innslag av molekylærbiologi. 

Forfatteren skriver i etterordet at boken gir et lite innblikk i bakterienes spennende verden. Det gjør den så absolutt.

Publisert 21. okt. 2016 13:39 - Sist endret 21. okt. 2016 13:39