Et politi i utvikling

Boken anbefales sterk til alle som er interessert i politiet, særlig til politiledere.

Hva politiet er, kan defineres i én setning. Vil man gå i dybden, trengs det derimot en hel bok. Akkurat det har Liv Finstad gjort, med hell, eller kanskje bør vi si med dyktighet.  

Boken presenterer i lett konsentrert form et oppkomme av problemstillinger. Alle er viktige. Alle er interessante. 

Hun skriver blant annet om politiets autoritet og bruken av denne, kjerneverdier, forhold som utvikler politiet, eller svekker det gode politi – alt sett med samfunnsviterens øyne og kunnskapsreservoar.

Forfatteren kommenterer politirollen utformet i 1881, hvor det ideelle siktemålet var å peke på hvordan morgendagens politi i Norge burde se ut, nemlig som et politi med sivilt preg, integrert i lokalsamfunnet, som løste sine oppgaver i samspill med publikum mv. Hun påpeker hvordan politireformen, iverksatt i 2017, bryter med flere av disse gode prinsipper, bl.a. prinsippet om politiets lokale integrering, og hvordan reformen tar et betydelig steg i retning av et mer sentralisert politi.

I forlengelsen av dette peker hun på utviklingstrekk som tyder på at vi er i ferd med å få et militarisert politi.

Forfatteren retter et kritisk søkelys mot bruken av de polisiære maktmidler (politilovens § 7), særlig “stopp og sjekk” av personer på gaten. Hun viser til at det i praksis er opp til den enkelte politipatrulje å vurdere om mistanken er sterk nok til å sjekke en person. Jeg tror hun har rett i at svært mange av disse “stopp og sjekk”-inngrepene skjer utenfor lovens ramme, i verste fall bare med grunnlag i politibetjentens magefølelse der og da. Dette må være et politilederansvar å følge nøye med på – og i nødvendig grad korrigere.

De få problemstillingene som er nokså overflatisk kommentert ovenfor, er bare noen ganske få drypp fra en meget innholdsrik og aktuell bok.

Boken anbefales sterk til alle som er interessert i politiet, særlig til politiledere. Personlig har jeg bare et ønske: Sitte fast i heisen med forfatteren! Jeg ville ikke ha kjedet meg et øyeblikk.                                                                                         

                                                                                                                      

Av Rolf B. Wegner
Publisert 5. aug. 2019 13:58 - Sist endret 5. aug. 2019 13:58