Innføring i det strategiske atlasets pedagogikk

Et innsiktsfullt og svært velkomment bidrag som trekker de store linjene mellom historisk og nåtidig geopolitikk.

Hvilken relevans har geopolitikk i klassisk forstand – samspillet mellom geografi og makt – i dag? Svaret er langt fra åpenbart. Som Østerud skriver: «Geopolitikk kan ikke lenger ses som en fullt utviklet teori om internasjonale forhold. Det er en analyseramme, en kartografisk påpekning av at størrelse, beliggenhet, naturforhold, ressurser og transport sier mye om statenes sårbarhet og styrke».

Dette er en formålstjenlig tolkning som senker det teoretiske ambisjonsnivået vi nå trenger å ha på vegne av fagretningen. Samtidig virker en forståelse av geopolitikk som «det strategiske atlasets pedagogikk» til å avgrense tradisjonen fra det overlappende feltet stormaktspolitikk..

De to første kapitlene setter en nødvendig og presist konstruert ramme for resten av boken. Åpningskapittelet tar for seg den geopolitiske tradisjonen i historisk perspektiv. Det hopper elegant frem og tilbake mellom epoker – og det tar for seg de mange kontroversene, den enorme betydningen feltet har hatt, de ulike undertradisjonene, og den konseptuelle forvirringen. 

Kapittel 2 vier mer plass til de store tenkerne fra fordums tider – til Mahan, Mackinder og Spykman, og til den ytterst kontroversielle Karl Haushofer. Når denne bakgrunnen er skapt, tar resten av boken oss med på en reise gjennom historien og ulike regioner. Den kalde krigen er tema for kapittel 3, Midtøsten for kapittel 4. Her blir koblingen til klassisk geopolitikk noe løsere, men den kommer igjen til syne i kapitel 5, om Arktis. Kapittel 6 – om Europa – er en liten juvel, for her dominerer de geografisk-historisk perspektivene og forklaringene på hvorfor Europa er som det er i dag. Østerud kompletterer boken ved å analysere dagens mer overordnede stormaktsinfluerte geopolitikk og ved å skjele til nyere problemstillinger (energi, klima og pandemi).

Boken maler med bred pensel, samtidig som den inneholder utsmykninger som er stødig utferdighet med tynnere pensel. Denne blandingen er bokens styrke, men den utgjør ingen svakhet.                                 

Av Jo Jakobsen
Publisert 4. nov. 2021 13:35