Hvad man må, og ikke må, i ytringsfrihedens navn

Ny bog om retten til ytringsfrihed og hvordan den udspiller sig i Norge

I “Hva er ytringsfrihet” forklarer Anine Kierulf i en lettilgængelig form hvad retten til ytringsfrihed går ud på; hvorfor og hvordan er den beskyttet, hvordan den forholder sig til andre rettigheder (fx retten til tankefrihed og retten til privatliv), og hvilke grænser den er underlagt. Bogen tager udgangspunkt i ytringsfrihed som en grundlæggende menneskerettighed, der danner grundlag for rettsstaten og demokratiet. Rettigheden er bl.a. fastlagt i FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og i den norske grundlov.

Retten til ytringsfrihed indebærer, at borgere har frihed til at ytre sig og søge information uden statslig indblanding. Friheden er ikke absolut, men menneskeretten sætter rammene for det handlingsrum, som staten har til at gribe ind i friheden. Sondringen mellem ytringer der er beskyttet, og ytringer der ikke er (ulovlige ytringer) er en vigtig rettesnor i forståelsen af ytringsfrihed som en rettighed. Tillige er det centralt, at den formelle ytringsfrihed i praksis er begrænset af en lang række andre forhold, såsom den “ytringskultur” man er i, fx hvis man er bange for at ytre sig, og de ressourcer og muligheder man har for at komme til orde.

Bogen kommer fint rundt om et komplekst emne, og gør det med konkrete og nutidige eksempler let for læseren at følge fortællingen om ytringsfrihedens ide og udfordringer. En særlig styrke er det her, at bogen formår at koble ytringsfriheden som jura med ytringsfriheden som praksis – og illustrere samspillet mellem de to. Som led i fortællingen inddrages teknologi-giganter, omend dette aspekt godt kunne være mere uddybet givet den stadig større rolle de digitale platformene spiller som rum for offentligt debat. Bogen nævner platformenes ansvarsimmunitet, og deres rolle ift. ulovligt indhold, men kommer ikke nærmere ind på den magt som de i praksis udøver over borgernes ytrings- og informationsfrihed. En magt som menneskerettens beskyttelse af ytringsfriheden endnu ikke har formået at indfange.

Av Rikke Frank Jørgensen
Publisert 10. nov. 2021 07:00