De fattige har vi alltid med oss?

Fortsatt lever nesten halvparten av verdens befolkning i fattigdom. Mer enn én milliard mennesker er ekstremt fattige – de balanserer sine liv på et absolutt eksistensminimum og kjemper en daglig kamp for å overleve. Nye millioner av barn blir hvert år født inn i familier, i samfunn – til en verden som gir dem små sjanser til å utvikle seg, til å ta sine evner og iboende muligheter i bruk. Barnekroppene får ikke næringsstoffene den trenger, mødrene savner tid til å stimulere barna sine, for kampen for skaffe mat gjør arbeidsdagene lange og harde. De fattige mangler utdanning, de mangler jord og kapital. Forholdene de lever under tilfredsstiller ikke minimale krav, og de greier derfor heller ikke å skaffe seg inntekter som kan dekke de aller nødvendigste behovene. De forblir fattige. Imens vokser velstanden andre steder. Aldri har forskjellene i materiell velferd mellom grupper og mellom land vært større enn nå – og de øker.
 

Fattigdommens dimensjoner er enorme og lidelsene store. Men får de fattige den oppmerksomheten de fortjener, internasjonalt, her hjemme – og på universitetet? Gjennomsyrer fattigdoms- og fordelingsperspektiver fagene i tilstrekkelig grad?
 

For alle som studerer de store sammenhengene og mekanismene i verden, framstår den  skjeve fordelingen av goder og ressurser som åpenbar. Ulikhet og fordeling burde være selve essensen i samfunnsfagene.
 

Likevel virker det som om viktige problemstillinger i internasjonale studier av globalisering, konfikter, handel og finans mangler et tydelig fattigdoms- og fordelingsperspektiv. Blant annet er interessen for økonomisk vekst stor. Men hvem er det som får økt sine inntekter? Vi konstaterer med glede at nasjonalinntekten per innbygger vokser i mange land, særlig i Asia. Men gjennomsnittsbetraktninger av økonomiske og sosiale forhold sier lite eller ingenting om fattigdom og fordeling.
 

Fattigdom er ikke én ting, men mange. Utfordringene knyttet til fattigdom og fordeling krever tilnærming fra et bredt, faglig spekter. Universitetet er spesielt i stand til å vise alle dimensjonene ved fattigdommen – og finne løsninger som ville vært utilgjengelige om vi skulle nøye oss med å betrakte dem fra én vinkel av gangen.

Av Trine Nickelsen
Publisert 7. aug. 2012 10:13